foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj18
WczorajWczoraj160
W tygodniu W tygodniu 512
W miesiącuW miesiącu5160
WszystkichWszystkich274258

Ankieta

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, które odbyło się w dniu 04.10.2017 r. – konkurs 3/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostanie teraz przekazana  do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR – (konkurs 3/2017)
  2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 3/2017
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.10.2017 r. dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły
  4. Wzór protestu

 

ikonkaa