foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj73
WczorajWczoraj83
W tygodniu W tygodniu 942
W miesiącuW miesiącu2798
WszystkichWszystkich129851

Ankieta

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Wynajem Sali na potrzeby organizacji Festiwalu Smaku na terenie Gminy Lipno”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów.

Wymagania techniczne:

- sala ogrzewana mogąca pomieścić min 150 osób,

- toaleta męska i damska,

- zastawa stołowa dla min 150 osób,

- udostępnione zaplecze kuchenne z wszystkimi mediami,

- krzesła min. 150 szt.,

- zapewnienie miejsc parkingowych dla min. 30 aut

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 80 %
  2. parametry techniczne (wielkość sali) w m 2 - 20%

Cena oferty brutto (waga 80%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 80

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Parametry techniczne (wielkość sali) w m 2 będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

           Psb      

Ws = -------------- x 20

           Psn

gdzie:

Ws – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „parametry techniczne” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Psb – powierzchnia sali badanej

Psn – powierzchnia sali największej


2. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym przez komisję konkursową Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Wymogiem jest jednocześnie posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, wyposażenia oraz miejsc parkingowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj.: ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP).

Termin realizacji/zakupu usługi: 27 kwiecień 2017


Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 7 dni

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację:„Wynajem Sali – Festiwal Smaku”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2017 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 10.04.2017 r. dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - umowa


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

ikonkaa