foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj91
WczorajWczoraj109
W tygodniu W tygodniu 91
W miesiącuW miesiącu2663
WszystkichWszystkich249426

Ankieta

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Kompleksowa obsługa imprezy promocyjnej LGD w miejscowości Tłuchowo”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów:

1. Wymagania techniczne:

- oświetlenie istniejącej sceny o wymiarach 5m x 8m x 3m

- ławki przed sceną dla min.300 osób

- nagłośnienie adekwatne do miejsca zapewniające dobrą słyszalność i odpowiednią akustykę o mocy min. 2 x 8000 W

- ochrona min. 4 osoby w godz. 20.00 – 24.00

2. Wymagania dotyczące oprawy muzyczno – artystycznej:

- zapewnienie oprawy muzycznej przez cały czas trwania imprezy

- zorganizowanie występu kapeli muzycznej, trwającego min. 1 godzinę

- zorganizowanie występu "gwiazdy wieczoru", trwającego min. 1 godzinę

- zorganizowanie zabawy tanecznej przy zespole trwającej min. 5 godzin,

Do obowiązków ekipy technicznej Wykonawcy należy również zawieszenie banerów reklamowych Zamawiającego,

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 80 %
  2. doświadczenie wykonawcy - 20%

Cena oferty brutto (waga 80%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

               Cn

C =    ------------   x 80

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 20%) w następujący sposób:

- w przypadku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze - 20 pkt.

- w przypadku braku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze -0 pkt.

Za dokumenty potwierdzające doświadczenie uznaje się referencję (min. 3) dostarczone wraz z ofertą (kserokopie dołączone do oferty) oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe

ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj.: ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – załącznik nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: 15 lipiec 2018 r. godz. 15.00 – 24.00


Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, termin płatności minimum 7 dni.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „Impreza promocyjna LGD – Tłuchowo”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 25.05.2018 r. do godz. 16.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.

 

 

 

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

 

ikonkaa