foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj149
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 452
W miesiącuW miesiącu6668
WszystkichWszystkich505709

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Kompleksowa obsługa imprezy promocyjnej LGD w miejscowości Bobrowniki”

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów:

1. Wymagania techniczne:

- profesjonalna zadaszona scena: o wymiarach min. 5 x 6 m, umożliwiająca występy zespołów oraz grup tanecznych

- demontaż sceny dzień po imprezie

- ławki przed sceną dla min.300 osób

- oświetlenie sceny

- nagłośnienie adekwatne do miejsca zapewniające dobrą słyszalność i odpowiednią akustykę o mocy min. 2 x 8000 W

- agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kW

- ochrona min. 4 osoby w godz. 20.00 – 24.00

2. Wymagania dotyczące oprawy muzyczno – artystycznej:

- zapewnienie osoby prowadzącej imprezę przez cały czas trwania imprezy 15.00 – 24.00

- zapewnienie oprawy muzycznej przez cały czas trwania imprezy

- zorganizowanie występu kapeli muzycznej, trwającego min. 1 godzinę

- zorganizowanie występu zespołu disco polo, trwającego min. 1 godzinę

- zorganizowanie występu "gwiazdy wieczoru" (zespół muzyczny), trwającego min. 1 godzinę

- zorganizowanie dyskoteki trwającej min. 4 godziny,

Do obowiązków ekipy technicznej Wykonawcy należy również zawieszenie banerów reklamowych Zamawiającego,

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 80 %
  2. doświadczenie wykonawcy  - 20%

Cena oferty brutto (waga 80%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =   ------------   x 80

                 Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 20%) w następujący sposób:

- w przypadku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze - 20 pkt.

- w przypadku   braku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze - 0 pkt.

Za dokumenty potwierdzające doświadczenie uznaje się referencję (min. 3) dostarczone wraz z ofertą (kserokopie dołączone do oferty) oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe

ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj.: ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – załącznik nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: 14 lipiec 2018 r. godz. 15.00 – 24.00

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, termin płatności minimum 7 dni.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „Impreza promocyjna LGD - Bobrowniki”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 25.06.2018 r. do godz. 16.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.

 

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25