foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj176
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 479
W miesiącuW miesiącu6695
WszystkichWszystkich505736

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Zakup i dostawa laptopa”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe 
ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów.

1. Laptop – 1 szt.

Przekątna ekranu: 15,6''

Rozdzielczość: 1366 x 768

Powierzchnia matrycy: Matowa

Technologia podświetlania: Diody LED

Procesor: Intel Core i5

Zainstalowana pamięć RAM: min 8 GB

Typ dysku: SSD

Pojemność dysku: min 500 GB

            -min. odczyt/zapis: 540/520 MB/s

Model karty graficznej: Intel HD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A

Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A

Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub)

Porty wideo: 1 x HDMI

Czytnik kart pamięci     

Gwarancja min. 24 miesiące

Wyposażanie dodatkowe:

1. Torba dostosowana wymiarami do oferowanego urządzenia

2. Mysz optyczna

3. Stan: produkt nowy, oryginalnie zapakowany

2. Dostawa do siedziby:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 90 %
    1. doświadczenie wykonawcy - 10%

Cena oferty brutto (waga 90%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 90

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 10%) w następujący sposób:

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność min 1 rok - 10 pkt.

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność poniżej 1 roku - 0 pkt.

Za dokument potwierdzający doświadczenie uznaje się dostarczone wraz z ofertą zaświadczenie z CEIDG lub wypis z KRS.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj. ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – wg załącznika nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu

maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru.

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 7 dni

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „LGD - laptop”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 07.08.2020 r. do godz. 16.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.


Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25