foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj159
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 462
W miesiącuW miesiącu6678
WszystkichWszystkich505719

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

001a

22.02.2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Zakup i dostawa strojów sportowych”

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

 1. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów.
 2. Bluza – 150 szt.
 • Zapięcie na zamek na całej długości
 • Mankiety i dół ze ściągaczem
 • Boczne kieszonki
 • Swoboda ruchów
 • Min 90% Poliester
 • Materiał 215-240 g
 1. Spodnie – 150 szt.
 • Talia elastyczna
 • Boczne kieszonki
 • Delikatna i komfortowa tkanina
 • Dół na zamek
 • Swoboda ruchów
 • Ściągacze przy mankietach
 • min 90 % poliester
 1. Koszulka – 150 szt.
 • 100% poliester
 1. Spodenki – 150 szt
 • 100% poliester
 1. Logo zleceniodawcy - sublimacja na bluzach, spodniach , koszulkach i spodenkach
 2. Rozmiary:

146 – 13 szt

152 – 23 szt

158 – 16 szt

164 – 31 szt

172 – 4 szt

S  - 12szt

M  - 23 szt.

L  - 17 szt.

XL   - 6 szt.

XXL   - 5 szt.

 1. Stan: produkt nowy, oryginalnie zapakowany
 2. Dostawa do siedziby:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena oferty brutto – 90 %
 2. doświadczenie wykonawcy - 10%

Cena oferty brutto (waga 90%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 90

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 10%) w następujący sposób:

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność min 1 rok - 10 pkt.

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność poniżej 1 roku - 0 pkt.

Za dokument potwierdzający doświadczenie uznaje się dostarczone wraz z ofertą zaświadczenie z CEIDG lub wypis z KRS.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.
 2. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 3. Stowarzyszenie pozostawia sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 4. Oferta powinna zawierać
 5. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj. ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – wg załącznika nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu

maksymalnie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 14 dni

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „LGD – stroje sportowe”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 rTermin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 03.03.2023 r. do godz. 14:00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.


Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 1 - oferta - aktualny

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Wyjaśnienie

Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25