foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj148
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1926
W miesiącuW miesiącu6803
WszystkichWszystkich496543

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Proces budowania partnerstwa w ramach Programu Leader + został zapoczątkowany w połowie 2004 roku przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – działającego na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej oraz Fundacji Centrum Edukacji Wiedzy i Rozwoju CEWIR stawiającej sobie za cel wsparcie rozwoju obszarów wiejskich województwa. Zorganizowane w tym okresie spotkania oraz cykl konsultacji z przedstawicielami samorządów oraz organizacji społecznych i gospodarczych doprowadziło do powstania koncepcji utworzenia na tym obszarze 2 Lokalnych Grup Działania – w regionie południowych i północnym. Zwieńczeniem tych zabiegów było złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez gminę Dobrzyń nad Wisłą w ramach I Schematu Programu Leader + który uzyskał dofinansowanie. Tym samym pod koniec października rozpoczęto realizację projektu którego głównymi efektami miały być uformowanie Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu w okresie od października 2005 roku do maja 2006 przeprowadzono na całym obszarze 3 cykle spotkań szkoleniowych i konsultacji oraz 2 seminaria z lokalną społecznością na temat kształtu i składu formułującego się partnerstwa oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich regionu. W trakcie nich przeprowadzono ponad 40 spotkań informacyjnych z mieszkańcami regionu – przy czym zwracano uwagę aby umożliwić udział w projekcie przedstawicieli 3 sektorów. Efektem tych prac było zarejestrowanie na początku stycznia 2006 roku LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po zakończeniu realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie wraz z przygotowaną Zintegrowaną Strategią Obszarów Wiejskich, który otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu LGD w okresie od lutego 2007 do maja 2008 roku realizowało projekt w ramach II Schematu Pilotażowego programu Leader + który został zakończony i rozliczony zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jednocześnie, po zakończeniu projektu w ramach II Schematu Programu Leader LGD w połowie 2008 roku przeprowadziło szereg spotkań ze społecznością lokalną w ramach których dyskutowano nad kształtem Programu Leader w latach 2007-2013. Jednym z celów tych spotkań były także konsultacje wymaganych zmian statutowych jakie wymuszają na LGD zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U z 2007r. Nr 64, poz.427. ze zm.) oraz kwestia poszukiwania kandydatów do nowego organu LGD - Rady Stowarzyszenia tak aby zapewnić maksymalna reprezentatywność wszystkich 3 sektorów. Zwieńczeniem prowadzonych działań i konsultacji związanych z dostosowaniem formy prawnej do wymagań PROW 2007-2013 były obrady Walnego Zgromadzenia Członków LGD w na których m.in.:

 • dostosowano zapisu Statutu LGD do wymagań PROW 2007-2013,
 • powołano nowy organ decyzyjny LGD – Radę Stowarzyszenia,

Od tego momentu Lokalna Grupa Działania była partnerstwem trójsektorowym obejmującym przedstawicieli zarówno podmiotów sektora publicznego jaki i gospodarczego oraz społecznego - jej status prawny, system funkcjonowania oraz skład osobowy jej organów w pełni odpowiadają potrzebom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  

W dniu 9 lipca 2009 r. w Grucznie LGD zawarła z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR w okresie od 2009 do 2015 r. Środki przyznane na realizację LSR zgodnie z umową:

 • działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 8 205 492,00 zł

- Odnowa i rozwój wsi 2 942 402,63

 • działanie „wdrażanie projektów współpracy” – 212 211,00 zł
 • działanie „funkcjonowanie lokalnej grupy działania” – 2 050 553,16 zł

W ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy LGD zrealizowało 6 projektów współpracy w tym 4 o zasięgu regionalnym:

 • Kujawsko – Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania
 • Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska- promocja jakiej nie było (3 partnerów województwo kujawsko – pomorskie)
 • §- Nordic Walking - ścieżka po zdrowie (1 partner województwo kujawsko – pomorskie)
 • §- Zwiększenie upowszechniania, kultywowania i ochrony lokalnych tradycji i kultury poprzez organizację przeglądu chórów seniora ( 1 partner województwo kujawsko – pomorskie)

oraz 2 o zasięgu między regionalnym:

 • § Zabawa w regiony (3 partnerów: 2 województwo pomorskie, 1 województwo śląskie)
 • § Promocja, współpraca i wymiana doświadczeń nadwiślańskich LGD (1 partner województwo mazowieckie)

Do opracowania LSR 2014-2020 – jako jedno z głównych źródeł danych bazowych - wykorzystano dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, z czego zdecydowana większość stanowi badania własne przeprowadzone przez LGD. Dane te na bazie opisanych poniżej metod i narzędzi badawczych obejmowały następujące główne elementy:

 • Wnioski z przeprowadzonego spotkania z przedstawicielami NGO w formie warsztatów konsultacyjnych,
 • Wnioski z przeprowadzonego spotkania z przedstawicielami JST w formie warsztatów konsultacyjnych,
 • Wnioski z przeprowadzonych spotkań z osobami bezrobotnymi – w formie warsztatów konsultacyjnych,
 • Wyniki prac Zespołu roboczego powołanego ds. Strategii,
 • Wnioski ze zorganizowanych spotkań z mieszkańcami obszaru LGD w każdej z gmin regionu w formie spotkań konsultacyjnych,
 • Wnioski z przeprowadzonego spotkania z włodarzami gmin - w formie warsztatów konsultacyjnych,
 • Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców o obszaru LGD,
 • Analiza zapisów fiszek projektowych wypełnionych przez potencjalnych wnioskodawców,
 • Analiza danych statystycznych, publikacji dotyczących obszaru LGD i procesu tworzenia LSR,
 • Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez LGD podczas wdrażania w życie LSR na lata 2007-2013,
 • Uwagi składane przez mieszkańców do zamieszczonych do konsultacji projektów założeń Strategii.

Wszystkie te działania przyczyniły się do złożenia 31 grudnia 2015 r. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim oraz podpisaniem Umowy na dofinansowanie 19 maja 2016r.

Członkowie LGD

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Według tych samych zapisów członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała na terenie z wymienionych gmin: Obrowo, Czernikowo, Bobrowniki, Lipno, Kikół, Chrostkowo, Wielgie, Tłuchowo, Skępe, Dobrzyń nad Wisłą, która złoży deklarację członkowską oraz wystawiony na piśmie list referencyjny od dwóch członków Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być również osoba fizyczna zamieszkała poza terenem gmin, dokumentująca się kwalifikacjami i dwuletnim doświadczeniem z zakresu planowania, wdrażania i rozliczania przedsięwzięć dofinansowywanych przy udziale środków pomocowych, w szczególności Unii Europejskiej, która utożsamia się z działalnością Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba prawna zainteresowana jego działalnością, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna przystępuje do Stowarzyszenia na podstawie uchwały o przystąpieniu wydanej przez uprawiony do tego organ i jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

Zapisy statutu wskazują również, że Stowarzyszenie jest organizacją otwartą i chętną do nawiązywania współpracy z nowymi instytucjami czy osobami, a proces budowania partnerstwa w ramach LGD ma charakter ciągły.

W ramach zapisów statutowych Stowarzyszenie przewiduje również procedurę zmian składu LGD także po stronie skreślenia danej instytucji spośród członków LGD. W tym kontekście zapisy statutu mówią, że członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

- śmierci członka, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

- pozbawienia praw publicznych,

- skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu, obowiązków członka Stowarzyszenia lub zachowania naruszającego dobre imię Stowarzyszenia.

O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Obecnie członkami LGD jest 70 podmiotów. Partnerstwo w ramach LGD spełnia wymagania partnerstwa czterosektorowego - wśród członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele wszystkich 4 sektorów: publicznego, gospodarczego, mieszkańców i społecznego.

Rada LGD

Rada wybierana jest przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. Rada składa się z piętnastu członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady. W radzie LGD zasiada 11 mężczyzn (73 %) i 4 kobiety (27 %). Dwóch członków rady jest w wieku poniżej 35 lat. Skład organu decyzyjnego jest zgodny z zasadami RLKS odnoszącym się do zasady, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza interesu, nie mogą mieć więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny. Na podstawie zapisów Statutu LGD (art. 17.1 pkt. 9) nie można łączyć funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzenie lub organie kontroli (Komisji Rewizyjnej). Zasada ta jest w pełni przestrzegana w przypadku Stowarzyszenia gdzie żadna z osób nie jest jednocześnie członkiem Rady Stowarzyszenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

L.p

Imię nazwisko

członka Rady

Sektor
1 Jan Wadoń Publiczny
2 Krzysztof Jaworski Publiczny
3 Andrzej Kurowski Publiczny
4 Daniel Świdurski Publiczny
5 Andrejus Sivickis Gospodarczy
6 Dariusz Domagalski Gospodarczy
7 Roland Jankowski Gospodarczy
8 Maria Wyborska Gospodarczy
9 Julia Wszelaki Gospodarczy
10 Władysław Krazinski Społeczny
11 Rafał Rutkowski Społeczny
12 Kszysztof Grudewicz Mieszkańcy
13 Zdzisław Lewandowski Mieszkańcy
14 Daniel Koprowski
Mieszkańcy
15 Dorota Winnicka Mieszkańcy

Dzięki tym wszystkim działaniom i efektom zbudowano ogromy potencjał – zarówno osobowy i instytucjonalny w postaci partnerstwa LGD jak i twórczy – związany   z wypracowaną spójną koncepcją rozwoju obszaru jakie obejmuje Grupa. Przedmiotowa Strategia zakłada wykorzystanie oraz dalsze wzmocnienie tego potencjału. W kontekście doświadczeń z wdrażania w życie LSR w latach 2007-2013 i wyznaczonych kierunków rozwoju obszaru LGD, należy wskazać, że w okresie lat 2014-2020 Stowarzyszenie zamierza kontynuować swoją politykę rozwoju i koncentrować się na kwestiach, które zostały zapoczątkowane w poprzednim okresie programowania, kiedy to działania koncentrowały się wokół rozwoju turystyki, rekreacji i kultury, tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy oraz poprawie jakości życia. Jednocześnie mając na uwadze doświadczenia lat 2007-2013 LGD w ramach przedmiotowej Strategii dopasowała jej zapisy do tych doświadczeń i wniosków z nich płynących, ukierunkowując się bardziej na kwestiach związanych z poprawa atrakcyjności obszaru, rozwojem gospodarczym i budową kapitału społecznego

Szczególne miejsce wśród członków LGD oraz grup docelowych do jakich kierowana jest działalność Grupy zajmują grupy defaworyzowane. Na etapie formułowania analizy SWOT zidentyfikowano także te grupy, które na bazie diagnozy stanu obecnego charakteryzują się utrudnionym dostępem do zatrudnienia oraz są zagrożone ubóstwem. Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego, do grup defaworyzowanych zaliczono trzy grupy osób:

 1. bezrobotnych,
 2. osoby do 35 lat,
 3. kobiety,

 

O geografii i historii obszaru

Ziemia Dobrzyńska jako odrębny terytorialnie obszar ukształtowała się w skutek sięgającej wczesnych czasów piastowskich, bogatej historii i dużego znaczenia w hierarchii administracyjnej Polski w kolejnych okresach dziejów.

Obszar Ziemi Dobrzyńskiej jest jednym z najstarszych terenów słowiańskich, którego granice wyznaczają 3 główne rzeki regionu:

- od zachodu i południa Wisła,

- od północy Drwęca,

- od wschodu Skrwa.

Charakterystyczną cechą Ziemi Dobrzyńskiej a jednocześnie przyczynkiem do ukształtowania się jej jako odrębnego regionu jest jej jednorodna - wyjątkowo ciekawa i burzliwa przeszłość historyczna, nawiązująca do początku istnienia państwa Polskiego i czasów średniowiecznych. Początki istnienia Ziemi Dobrzyńskiej, to bowiem wyjątkowo trudny dla niej czas, głównie z powodów niszczycielskich napadów ze strony Prusów i Litwinów. Sytuację polityczną w XIII wieku utrudniało ponadto sąsiedztwo Krzyżaków, których agresywne plany nie ograniczały się tylko do północnych terenów pruskich, lecz również obejmowały Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. W tym to okresie dzięki dużemu znaczeniu w systemie administracyjnym kraju jako ziemi granicznej w północno - zachodniej części Polski oraz burzliwym związkom z sąsiadami obszar Ziemi Dobrzyńskiej wykształcił swoje własne charakterystyczne cechy odróżniające go od pozostałych części kraju. W tym czasie obszar ten zmieniał kilkakrotnie swoją przynależność Państwową przede wszystkim w wyniku sporów Polsko – Krzyżackich.

Do XVIII wieku Ziemia Dobrzyńska stanowiła w Rzeczpospolitej szlacheckiej odrębną jednostkę administracyjną, z własnym sejmikiem szlacheckim. Uchwałą Sejmu z 1717 roku została ona przyłączona do województwa brzesko - kujawskiego, a następnie inowrocławskiego. Pierwsze niewielkie zmiany terytorialne Ziemi Dobrzyńskiej, nastąpiły w 1722 roku. W wyniku rozbiorów w 1796 roku nastąpiło zarządzenie, na mocy, którego wszystkie dobra królewskie, starościańskie i kościelne zostały wzięte pod zarząd państwowy i podporządkowane administracji dóbr dobrzyńskich i trąbińskich. Dobra, które były w rękach polskich tenutariuszy lub dzierżawców, zostały oddane obywatelom niemieckim.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę od 1918 roku Ziemia Dobrzyńska staje się znowu integralną częścią nowopowstałej Polski. Jednak okres międzywojenny z uwagi na peryferyjne położenie i znaczne oddalenie od ośrodków decyzyjnych kraju stanowi mało korzystny okres przede wszystkim dla jego rozwoju gospodarczego czego skutki są widoczne jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej.

W 1956 roku przeprowadzony został nowy podział administracyjny, który stworzył pomyślniejsze warunki dla aktywizacji całego terenu. W wyniku podjętych działań obszar Ziemi Dobrzyńskiej został włączony do kilku powiatów województwa bydgoskiego. Oprócz poprzednio istniejącego powiatu rypińskiego i znacznie mniejszego lipnowskiego, związano część południową z powiatem włocławskim, część północną z nowo utworzonym golubsko - dobrzyńskim i część zachodnią - z powiatem toruńskim. Jednocześnie zorganizowanie mniejszych okręgów administracyjnych i wywołanie przez to bardziej równomiernego i intensywniejszego oddziaływania większych ośrodków centralnych na całe terytorium Ziemi Dobrzyńskiej miało na celu zniesienie dysproporcji wytworzonych przez długowiekową trudną sytuację gospodarczą.

W wyniku kolejnych zmian administracyjnych od 28 maja 1975 roku (Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa) Ziemia Dobrzyńska pierwszy raz w swej 700 - letniej historii została podzielona między klika odrębnych jednostek administracyjnych.

Również nowa struktura administracyjna Polski, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku, nie uwzględnia tradycji historycznych Ziem Dobrzyńskiej dzieląc ją między 2 województwa: kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

Obecnie według obowiązującego podziału administracyjnego obszar Ziemi Dobrzyńskiej stanowi 37 gmin.

Obszar, jaki obejmuje swoim działaniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin w tym 1 miasto (Lipno) 2 gminy miejsko-wiejskie (Skępe, Dobrzyń nad Wisłą) i 5 gmin wiejskich (Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Kikół, Wielgie, Tłuchowo, Lipno).

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25