foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj159
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1937
W miesiącuW miesiącu6814
WszystkichWszystkich496554

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020.

[Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  - 27.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe:

Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 16:00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale
IV Ogłoszenia o naborze.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.

Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.  

Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi
10 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających się  do rewitalizacji  społeczno - gospodarczej  na obszarze LGD. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  6 200 000,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, czynnego od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:
54 2530538.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Kryteria wyboru projektu- Kryteria oceny projektów;
    WORD       PDF  ;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
    WORD       PDF  ;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
    WORD       PDF  ;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P  (GWD);
    WORD       PDF  ;
 5. Instrukcja użytkownika GWD;
    PDF  ;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
    PDF  ;
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
    WORD       PDF  ;
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
    ZIP  ;
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
    WORD       PDF  ;
  • 9a. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
     WORD       PDF  ;
   1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
      ZIP  ;
   2. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
      WORD       PDF  ;
   3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR);
      PDF  ;
   4. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR w ramach naborów dla podmiotów innych jak LGD ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego”;
      WORD       PDF  ;
   5. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
      PDF  ;
 10. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
    PDF  ;
 11. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).
    PDF  ;

 [1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD,w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
    ZIP  ;
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
    PDF  ;
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
    ZIP  ;
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1
    ZIP  ;
 5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2
    ZIP  ;
 6. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
    PDF  ;

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25