foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj148
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1926
W miesiącuW miesiącu6803
WszystkichWszystkich496543

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Przechwytywanie

Dobrzyń n/W, 15.03.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2021

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:

Typ 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, coaching rówieśniczy)

  Przedsięwzięcie III.I.2 Podnoszenie kompetencji, integracja oraz animacja mieszkańców LGD.

Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju,

Działanie:

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/G/2021

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1.
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:

TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Cel ogólny:

III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.I.2: Podnoszenie kompetencji, integracja oraz  animacja mieszkańców LGD.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region południe dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 450 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 29.03.2021  do 12.04.2021, godz. 16:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n/W.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD: poniedziałek-piątek : 08:00 – 16:00;

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD . Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 54 253 05 38.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgddobrzyn.pl oraz w biurze LGD.

Załączniki do ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze
  WORD       PDF  ;

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu - 
    WORD       PDF  ;
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu
    WORD       PDF 
  ;
 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
    WORD       PDF 
  ;
 4. Kryteria wyboru projektów
    WORD       PDF 
  ;
 5. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)
    WORD       PDF 
  ;
 6. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P4)
    WORD       PDF 
  ;
 7. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu (P5)
    WORD       PDF 
  ;
 8. Katalog maksymalnych stawek
    WORD       PDF 
  ;
 9. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
    PDF 
 10. Kryteria zgodności z LSR
    WORD       PDF 
 11. Wzór pełnomocnictwa
    WORD       PDF
  ;
 12. Wzór harmonogramu płatności
    WORD       PDF
  .
 13. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
    PDF
 14. Wytyczne w zakresie wyłączenia społecznego
    WORD       PDF .
 15. Standard Klubu Młodzieżowego
    PDF 
 16. Procedura oceny projektów w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
    WORD       PDF 
 17. Procedura trybu wyłączenia członka (P3)
    WORD       PDF 
 18. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P6)
    WORD       PDF 
 19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
    PDF  
 20. Zgoda na korespondencję elektroniczną -
    WORD       PDF 

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

 1. zał. 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy
    WORD       PDF 
 2. zał. 2 - Harmonogram płatności 
    WORD       PDF 
 3. zał. 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
    WORD       PDF
 4. zał. 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
    WORD       PDF
 5. zał. 5 - Źródła finansowania projektu 
    WORD       PDF
 6. zał. 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu
    WORD       PDF 
 7. zał. 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
    WORD       PDF 
 8. zał. 8 - Harmonogram realizacji wsparcia
    WORD       PDF 

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25