foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj161
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 464
W miesiącuW miesiącu6680
WszystkichWszystkich505721

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Przechwytywanie

Dobrzyń n/W,16.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:

Typ 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

  Przedsięwzięcie III.I.2 Podnoszenie kompetencji, integracja oraz animacja mieszkańców LGD.

Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju,

Działanie:

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

Cel ogólny:

III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.I.2: Podnoszenie kompetencji, integracja oraz  animacja mieszkańców LGD.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region południe dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 900 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31.10.2019-15.11.2019, godz. 16:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n/W.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD: poniedziałek-piątek : 08:00 – 16:00;

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD . Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 54 253 05 38.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgddobrzyn.pl oraz w biurze LGD.

Załaczniki do wniosku:

Ogłoszenie o naborze
  WORD       PDF  ;

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu - 
    WORD       PDF  ;
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu
    WORD       PDF 
  ;
 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
    WORD       PDF 
  ;
 4. Kryteria wyboru projektów
    WORD       PDF 
  ;
 5. Kryteria zgodności z LSR
    WORD       PDF 
  ;
 6. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)
    WORD       PDF 
  ;
 7. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P4) -
    WORD       PDF 
  ;
 8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu (P5)
    WORD       PDF 
  ;
 9. Katalog maksymalnych stawek
    WORD       PDF 
  ;
 10. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
    PDF 
 11. Wzór pełnomocnictwa
    WORD       PDF 
  ;
 12. Wzór harmonogramu płatności
    WORD       PDF 
  .
 13. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
    PDF 
  .
 14. Wytyczne w zakresie wyłączenia społecznego
    PDF 
 15. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
    PDF 
 16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
    PDF 
 17. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
    PDF 
 18. Procedura oceny projektów w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
    WORD       PDF 
 19. Procedura trybu wyłączenia członka (P3)
    WORD       PDF 
 20. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P6)
    WORD       PDF 
 21. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
    PDF 
 22. Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę w celu uzyskania kwalifikacji
    PDF 
 23. Zgoda na korespondencję elektroniczną -
    WORD       PDF 

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25