foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj75
WczorajWczoraj83
W tygodniu W tygodniu 944
W miesiącuW miesiącu2800
WszystkichWszystkich129853

Ankieta

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Zakup i dostawa kuchenek mikrofalowych oraz patelni elektrycznych przeznaczonych na nagrody w ramach organizowanego przez LGD w dniu 27 kwietnia Festiwalu Smaku ”

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów.

1. Kuchenka mikrofalowa – 3 szt.

  • § Wymagania techniczne:

- pojemność min 20 litrów

- sterowanie elektroniczne lub elektroniczne – sensorowe

- funkcje podstawowe min: grill, podgrzewanie, rozmrażanie

- moc mikrofal min 800 W

- moc grilla min 1000 W      

  • Stan: produkt nowy, oryginalnie zapakowany

2. Patelnia elektryczna – 9 szt.

  • § Wymagania techniczne:

- średnica min 40 cm

- powłoka wewnętrzna: teflonowa

- powłoka zewnętrzna: ceramiczna         

  • Stan: produkt nowy, oryginalnie zapakowany

3. Dostawa do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 90 %
  2. doświadczenie wykonawcy - 10%

Cena oferty brutto (waga 80%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 90

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 10%) w następujący sposób:

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność min 1 rok - 10 pkt.

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność poniżej 1 roku - 0 pkt.

Za dokument potwierdzający doświadczenie uznaje się dostarczone wraz z ofertą zaświadczenie z CEIDG.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj. ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – wg załącznika nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu

maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru.

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 7 dni

 Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „Nagrody – Festiwal Smaku”.

 Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 19.04.2017 r. do godz. 16.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

ikonkaa