foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj73
WczorajWczoraj83
W tygodniu W tygodniu 942
W miesiącuW miesiącu2798
WszystkichWszystkich129851

Ankieta

001a

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Oprawa muzyczna Festiwalu Smaku w Chlebowie”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów:

- oprawa muzyczna podczas trwania Festiwalu Smaku w dniu 27.04.2017 r. w godzinach od 1600 do 2000. Muzyka grana „na żywo” przez wykonawcę.

- nagłośnienie adekwatne do miejsca (sala „Gwieździste niebo” w Chlebowie gm Lipno, powierzchnia sali 345 m2 ) zapewniające dobrą słyszalność i odpowiednią akustykę

- min. 2 mikrofony w tym min. 1 mikrofon bezprzewodowy

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 80 %
  2. doświadczenie wykonawcy - 20%

Cena oferty brutto (waga 80%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 80

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 20%) w następujący sposób:

- w przypadku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze - 20 pkt.

- w przypadku braku udokumentowania obsługi co najmniej 3 imprez o podobnym charakterze -0 pkt.

Za dokumenty potwierdzające doświadczenie uznaje się dostarczone wraz z ofertą referencje lub oświadczenie podmiotu ubiegającego się o realizację zamówienia ze wskazaniem miejsca, terminu i nazwy podmiotu dla, którego obsługa podobnej imprezy była organizowana (wzór załącznik nr 3).

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe

ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj.: ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – załącznik nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: 27 kwiecień 2017 r.

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, termin płatności minimum 7 dni.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „Oprawa muzyczna – Festiwal Smaku”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 19.04.2017 r. do godz. 16.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy nr 1

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy nr 2


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

ikonkaa